Význam Velikonoc

„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak
věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo
zesnuli v něm.“

(1Tesalonickým 4:14)


Blíží se velikonoční čas a mnozí z nás to vnímají jako svátky jara, hojnosti,
dobrého jídla nebo koledování. Adventisté sedmého dne je ale vidí jinak. Bible
říká, že to byl svátek na oslavu Boha a osvobození izraelského národa z otroctví
Egypta. Na znamení Boží ochrany obětovala každá izraelská rodina svého
nejlepšího beránka ze stáda (mladého, bez vady) a jeho krví potřela dveřní rám.
Izraelité byli takto chráněni před pohromou, která proběhla kolem nich, aniž by
je nějak zasáhla.
Velikonoce jsou oslavou vzkříšení Ježíše Krista a připomenutím, že za nás
zemřel na kříži, aby svou smrtí zaplatil za VŠECHNY naše hříchy, jako ten
beránek, kterého měla obětovat každá izraelská rodina. Stal se tak obětním
„beránkem“, bez vady, chyby… Smrtí to však nekončí. Zvítězil nad ní, byl
vzkříšen a sedí po pravici Boha otce v nebi a stal se tak spasitelem celého
lidstva.
Proto jsou každé Velikonoce důkazem nesmírné a nekonečné Boží lásky
k nám hříšným lidem. Bůh nikdy člověka neopustil a neopustí – ba naopak
předpověděl, že se jednou vrátí a jakým způsobem nás zachrání.

Chtěla bych Vám za celý sbor Lhotka popřát v této nelehké době hodně sil,
Božího požehnání a neochvějnou víru!

Michaela Andrejková
vedoucí evangelizace ♥